Litteratur- og mediavev

 

 

 

Ingeborg Bachmann

 

 

Den østerrikske forfatteren Ingeborg Bachmann (1926-1973) er en markant skikkelse i tyskspråklig litteratur etter annen verdenskrig. Hennes tekster kjennetegnes av en bevisst gjennomarbeidet og ofte eksperimentell språkbruk og spenner over et stort spekter genre og emner. Bachmann har doktorgrad i filosofi. En filosofisk, språkkritisk tilnærming til samfunnsrelaterte temaer er karakteristisk for hennes verk.

Bachmann debuterer i 1953 som lyriker med diktsamlingen Die gestundete Zeit og 1956 følger samlingen Die Anrufung des großen Bären. Diktene problematiserer forholdet mellom mennesket og natur. Kjærlighet er et viktig tema og ofte beskrives søken etter autentisitet og sannhet. I begge samlingene benytter Bachmann seg av naturmetaforikk og språklek for å formidle politisk budskap.

Ved siden av sitt virke som lyriker skriver hun essays og hørespill samt librettoen for en opera. På ulike måter kretser tekstene om makt- og undertrykkelsesmekanismer. I novellesamlingen Das dreißigste Jahr (1961) tar hun et oppgjør med utilstrekkelige samfunnsstrukturer, som rettssystem, politikk og kjønnsroller. Fortellingene Ein Schritt nach Gomorrah og Udine geht fra denne samlingen regnes blant de tidligste feministiske ytringene innen tysk etterkrigslitteratur. I Udine geht anklager Udine den mannlige menneskeheten for å ha ødelagt hennes liv som kvinne og verden i sin helhet.

Fascisme og nasjonalsosialisme er vesentlige elementer i Bachmanns litteratur. Som barn har hun opplevd krigen og et nasjonalsosialistisk styre. Nazistenes inntog i hennes fødeby Klagenfurt i 1938, skildrer hun som skjellsettende opplevelse i barndommen. Karakteristisk for Bachmanns utforskning av kvinnelig identitet og patriarkalske strukturer er at den i stor grad knytter seg til slik tidskritikk. ”Fascisme” begynner i følge henne ”i forholdet mellom mennesker.” Og hun hevder: ”Fascisme er det første i forholdet mellom mann og kvinne.”

1971 utgir Bachmann sin første roman, Malina, som skulle inngå i serien Todesarten – en serie hun ikke rekker å avslutte før hun dør som følge av en brannulykke i 1973. I Malina undersøker Bachmann kvinnelige erfaringer av avmakt innenfor et patriarkalsk maktsystem. Vi møter en kvinnelig hovedperson som går til grunne i en virkelighet dominert av menn. Hun står mellom to menn og lykkes ikke i å forbinde to ulike sider ved kjærligheten: ekstasen og kjærlighetens mer rasjonelle aspekter. Romanen utmerker seg gjennom et stilsikkert, konsist språk og en særegen fragmentarisk komposisjon som understreker hovedpersonens sinnstilstand. 1972 følger novellesamlingen Simultan hvor vi møter kvinner som har utviklet strategier for å beskytte seg mot smerter menn har tilført dem. Kvinnelige erfaringer er også sentrale i romanfragmentet Der Fall Franza – ein Requiem für Fanny som utgis posthumt.

I tillegg til å sette søkelyset på problematiske forhold inneholder Bachmanns tekster også alltid et utopisk aspekt. Ofte antyder hun en ny og annerledes orden – noe som blir spesielt tydelig i hennes kanskje mest kjente dikt Böhmen liegt am Meer fra 1968. Her plasserer hun det sentraleuropeiske landet Böhmen ved havet – og havet fungerer som symbol for håp og frihet. Diktet blir av mange tolket som et dikterisk motsvar til datidens dramatiske, politiske hendelser i Praha.

 

 

 

 

 

Nettsider om Ingeborg Bachmann

Bachmanns særegne språkstil krever gode tyskkunnskaper. Vi anbefaler å lese verkene på originalspråket med støtte i en oversettelse. Mange av hennes tekster er oversatt til norsk og engelsk.

 

 

 

 

  (Lenker til sider på tysk)

Ingeborg Bachmann Forum

Liv og verk

Biografi

Kortbiografi, verkanalyse og dikt

Dikt

Litteraturvitenskapelig artikkel